linkedin
65’inci Hükümet Programı Bilişim ve Teknoloji Değerlendirmesi

65’inci Hükümet Programı Bilişim ve Teknoloji Değerlendirmesi

GLOBALNET olarak 24 Mayıs 2016 tarihinde 65. Hükümetin Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM ‘ın yaptığı konuşma metni çerçevesinde 65. Hükümet Programını içinde “bilgi toplumu, internet, bilim, teknoloji, bilişim, yazılım, ar-ge” geçen paragraflardan bir özet çıkararak tasniflenmiş olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.
65’inci Hükûmet Programı : Onuncu Kalkınma Planı ve AK Parti Seçim Beyannamesindeki taahhütler esas alınarak hazırlanmış. Sektörler ve aile, kurumlar hedefleri ve planları aşağıdadır.

GENEL :
Üreterek büyüyen, istihdam oluşturan, ihracatı artıran bir ülke olma yolunda reel sektörü daha güçlü, daha rekabetçi yapacağız. Bu çerçevede, atacağımız adımlarla, üretim yapımızda ve ihracatımızda ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin payını artıracağız.
Bilgi toplumu hedefini gerçekleştirmek amacıyla bilgi-iletişim teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verilecektir.
Bu dönemde yatırımlara ve projelere odaklanarak, özel sektör yatırımlarını daha fazla destekleyeceğiz. Bilim ve teknoloji alanına verdiğimiz önemle, başta uzay ve savunma sanayii olmak üzere yerli ve milli sanayimizi güçlendireceğiz.

KAMU YÖNETİMİ :
Bilgi Toplumu Stratejimiz çerçevesinde, e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırlayarak, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmayı oluşturacağız.

İNSAN KAYNAKLARI :
Ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu suren bir sureç olarak eğitimi insani kalkınmamızın odağına yerleştiriyoruz. Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına buyuk destekler vererek teknoloji tuketen değil teknoloji ureten bir ulke olacağız. Niceliksel kalkınma niteliksel derinlik kazanacaktır.

EĞİTİM :
Müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirerek, eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve daha da geliştirilmesini sağlayacağız.

SAĞLIK :
Tıbbi teknolojide, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasitemizi artıracağız. Hedefimiz, yerli ve milli üretimle, ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi yapmaktır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimi artıracağız.
Yerli plazma ürünleri üreteceğiz. Ülkemizi bu teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen sayılı ülkelerden biri haline getireceğiz.

AİLE KURUMU ve ÇOCUK :
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliğini artıracağız. İnternet kafelerin şartlarını, başta fiziksel koşullar olmak üzere, tüm bireylere hizmet verilebilmelerini teminen iyileştireceğiz. Bu kafeleri sınıflandıracak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlayacağız.

YOKSULLUKLA MÜCADELE :
Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkânı sağlayacağız.

ENGELLİLER :
Engellilere özel Bilgi ve İletişim Teknolojileri yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarını artıracağız.

GENÇLİK :
Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz.
Gençlerimize ücretsiz internet erişimi imkânı getireceğiz.

EKONOMİ :
Güven ve istikrar içerisinde üretim ağırlıklı büyüyecek olan ekonomimizin temelini nitelikli, girişimci ve yenilikçi insanımız; bilgi ve teknoloji ile katma değeri yükselten işletmelerimiz oluşturacaktır.
Günümüzde ekonomik gelişmenin ana dinamiğini bilgi üretimi ve bilginin katma değere dönüşümü oluşturmaktadır. Doğal kaynaklara ve geleneksel üretim biçimlerine dayalı ekonomik yapıların sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Geleceğin dünyasını, insana ve insanla var olan bilim ve teknolojiye, bunların ticarileşmesine ortam hazırlayan, bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden ülkeler kuracaktır.

65’inci Hükûmet olarak, ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkarak, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesinin, bilim ve teknoloji ile yenilik alanında yapacağımız atılımlarla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız ve işletmelerimiz oluşturmaktadır.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin kalkınmasına daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanacağız. İmalat sanayiinde yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı bir biçimde dönüşümü gerçekleştirmeyi, girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm için nitelikli bir istihdam alt yapısı oluşturmayı öncelikli olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde yüksek teknolojiye dayalı yurtiçi üretimi artırma ve ithalata bağımlılığı azaltma perspektifiyle, imalat sanayiinin GSYH içindeki payının artırılması ve yapısal dönüşümün sağlanması temel önceliğimiz olacaktır.
Özellikle üretken alanlara yeni uluslararası doğrudan yatırım girişlerini artırmayı sağlayarak hem teknoloji transferi yoluyla verimliliği artırıcı hem de doğrudan istihdam yaratıcı sonuçlar elde ederek, büyümeye katkı sunmayı hedefliyoruz.

YENİLİKÇİ ÜRETİM :
Önümüzdeki dönemde de araştırma kapasitesinin, Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi, öncelikli kalkınma hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Bilim, teknoloji ve yenilik, ülkemizin ekonomisinde kritik bir role sahip olacaktır. Bu alanlarda yapacağımız atılımların, ülkemize rekabet üstünlüğü getireceğini ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayacağını görmekteyiz.
Büyük ekonomiler arasına girme hedefimize ulaşmak için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde ulaşmayı planlıyoruz. Bunun için bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemini oluşturacağız.

Yeni dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirecek ve desteklerin etkinliğini artıracağız.
Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programlarını destekleyerek etkinleştireceğiz.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaştırılmasını sağlayacağız.
Girişimcileri desteklemek için finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya yönelik bir fon kuracağız.
Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız.
Öncelikli teknoloji alanlarında, araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki muadilleriyle işbirliklerini geliştireceğiz.

SANAYİ :
Ar-Ge, yenilik ve nitelikli işgücüne dayalı yüksek katma değerli mal üreten şirketlere sahip, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke olma vizyonuyla hareket edeceğiz.
Otomotiv sektöründe, katma değerin artırılmasını ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacağız. Sektörde, küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarım araçlarla markalaşmayı teşvik edecek ve bu kapsamda yerli marka otomobil üretimi çalışmalarını hızlandıracağız.

KOBİLER :
Girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi gibi yenilikçi finansman imkânlarını ve teknolojik girişimcilik destek modellerini artırma konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisi’ni kurmaktayız.
Girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi gibi yenilikçi finansman imkânlarını ve teknolojik girişimcilik destek modellerini artırma konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

BİLGİ TABANLI EKONOMİ :
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi tabanlı ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştirmeyi hedefliyoruz.

4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.
Ulusal Genişbant Stratejisi hazırlayacağız.
Ülkemizde internet değişim noktalarının kurulumunu destekleyeceğiz.
Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmalarına devam edeceğiz.
Fiber erişim destekleme programı oluşturacağız. Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına önem verecek, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığını sağlayacağız.

Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısını güçlendireceğiz. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açılımını teşvik edeceğiz.
Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacağız.

ENERJİ :
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi ve nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngörmekteyiz. Enerjinin israf edilmemesi ve çevresel etkilerinin asgariye indirilmesi ile ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amacımızdır.
LOJİSTİK ve ULAŞTIRMA :
Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına hız verilecek, bu bağlamda bölgesel uçak yapımı, yerli ve milli uydu yapımı ile savunma sanayimizin yerlileştirme oranını artıracak tedbirler alınacaktır.

Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimizde yerli uydumuzun (Türksat 6A) üretimini tamamlayacağız. Türksat 5A uydusunun yapımına başlayacağız.

Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı’nı kuracağız.
Denizcilik sektöründe Türkiye’yi küresel deniz taşımacılığı ile entegre transit bir liman ülkesine dönüştürmeyi, Türk deniz ticaret filosunu yenileyerek 10 milyar tona ulaşan dünya deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı, gemi ve yat inşa sanayimizi yenilikçi teknolojilerle donatarak daha rekabetçi bir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Ertan BARUT
GLOBALNET Internet ve Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Özel Fırsatlar

Sigorta Acenteleri İçin Kurumsal E-posta Zorunluluğu

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.