linkedin
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler kimlerdir ? Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı ? Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Listesi ? Bağımsız denetime tabi olmanın şartları ? Bu konularda yayınlanmış, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, yönetmelik değişiklikleri ? İlgili Kurumlar, Kuruluşlar ? Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Siteleri konularında yapmaları gereken hususlara ilişkin bilgilendirmelerimizi en güncel halleriyle buradan bulabilirsiniz ….

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
b) Şirket: 6102 sayılı Kanunda düzenlenen sermaye şirketlerini,
c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını, ifade eder.
(2) Bu Kararda tanımı bulunmayan terimler TMS’deki anlamlarıyla kullanılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler
MADDE 3 – (1) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.
a) Aktif toplamı yüzellimilyon (150.000.000) ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon (200.000.000) ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı beşyüz (500) ve üstü.

(2) Ekli (II) sayılı liste (aşağıda) kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

(3) Ekli (I) sayılı liste (aşağıda) kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedin ci sırasında yer alan hükümler kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır.

Uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşması durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalması ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

(2) Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

(3) Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde ; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolar da yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

(4) Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir.

(5) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda TMS’de yer alan hükümlere göre uygulama yapılır.

(6) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası ile sadece kamu iktisadi teşebbüsleri bakımından olmak üzere aynı listenin dördüncü sırasında yer alan hükümler 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;
a) Yatırım kuruluşları,
b) Kolektif yatırım kuruluşları,
c) Portföy yönetim şirketleri,
ç) İpotek finansmanı kuruluşları,
d) Varlık kiralama şirketleri, kuruluşları,
f) Merkezi saklama kuruluşları,
g) Veri depolama kuruluşları,
ğ) Derecelendirme kuruluşları,
h) Değerleme kuruluşları,
ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,
b) Derecelendirme kuruluşları,
c) Finansal holding şirketleri,
ç) Finansal kiralama şirketleri,
d) Faktoring şirketleri,
e) Finansman şirketleri,
f) Varlık yönetim şirketleri,
g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler

(II) SAYILI LİSTE

1) Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı yüzyetmişbeş ve üstü.

3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketle hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.

4) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.

5) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piy salarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı onbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı yirmimilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı elli ve üstü.

6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonununiştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.

7) 8/6/1984 tarihli 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

 

————— YASALAR ve YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ TÜM LİNKLER : (En Son Tarihten Bugüne Kadar) ———–

 

23 Ocak 2013… BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI (Resmî Gazete, Sayı : 28537 , Karar Sayısı : 2012/4213)

 

Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130123-6.htm

Kamu Gözetimi Kurumu Bağlantı Sayfası : http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/bagimsiz_denetim_sirketleri_bkk.pdf

İlgili Kuruluş : Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu www.kgk.gov.tr

(13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar)
(“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.)

26 Aralık 2012 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Sayı : 28509)

Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121226-5.htm

(13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacakbağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler)

 

TÜM YÖNETMELİKLER SORGULAMA WEB SİTESİ

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Gelen Müdürlüğü MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ – e.mevzuathttp://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx

 

****** SERMAYE ŞİRKETLERİ ” İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU ” İLE İLGİLİ LİNKLER :  ******
31 Mayıs 2013 Tarihinde Yayınlanan Esas Yönetmelik : “SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK”
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası :  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130531-15.htm

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(6102 Sayılı Kanun “Madde 1524” ile ilgili yeni düzenlemeler ve değişiklikler içermektedir)
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-5.htm

Yeni Türk Ticaret Kanunu TTK 6102 Sayılı Kanun “Madde 1524” Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitelerinde Bulundurmaları Gereken Bilgi ve Belgeler
GLOBALNET Blog Sayfası : https://blog.globalnet.com.tr/blog/365-yeni-ttk-6102-sayili-kanun-1524-madde/

14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Resmi Gazete Bağlantı Sayfası : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm

——-SORU ve SORUNLARINIZ İÇİN LÜTFEN E-MAIL GÖNDERİNİZ !..——

[email protected] adresine konu satırına : MTHS yazarak e-mail gönderen firmalara GLOBALNET olarak bu konularda gerekli süreç yönlendirme, bilgilendirme ve de desteğimiz sürmektedir.

Facebook Adresimiz : facebook.com/globalnetweb

Twitter : twitter.com/globalnetcomtr

GLOBALNET Internet Technologies “İnternet Odaklı Sınırsız / Sinirsiz Web ve Yazılım Projeleri”
tel/fax : +90 312 473 88 80 , 83  – www.GLOBALNET.com.tr

MTHS – Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı Web Sitesi

Sosyal Medyada Paylaş

BLOG (HABER, DUYURU ve YAZILAR)

İstanbul İstif Makinaları Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

DOMAIN FIRSATLARI ! Satılık ya da Kiralık Alan Adları

İş İlanı : CRM Yazılım Destek, Eğitim Uzmanları

Low-code / No-code Uygulama Geliştirme Nedir?

idefix Bitrix24 CRM Çözümleri ve Uygulama Yazılımları Konusunda GLOBALNET’i Tercih Etti.

Dijital Çağda İş Süreçlerinin Dönüşümü: Temel Teknolojiler ve Araçlar

.tr Uzantılı Alan Adı Başvuruları

Ankara E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı

Sigorta Acentelerine Özel Kurumsal E-Posta, Web Sitesi Hizmetleri

Adres

TÜRKİYE : Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, İzmit ve diğer illerden bize ulaşın.

Telefon

+90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00
+90 312 473 88 80 | +90 312 473 88 83
GLOBALNET® Bütün Hakları Saklıdır.©
GLOBAL İnternet Teknolojileri Ltd. | GLOBALNET Yazılım Tic.Ltd.Şti.